Bojana Bjegojević

Odeljenje za psihologiju

Filozofski fakultet

Univerzitet u Beogradu

STRUČNA INTERESOVANJA

Glavna polja mojih interesovanja su iz oblasti Kognitivnih neuronauka, konkretno egzekutivne funkcije (s posebnim naglaskom na inhibitornoj kontroli), pamćenje, neuralni korelati svesti i samosvesti, i neurofeedback tehnike.

Olga Dubljević

Odeljenje za psihologiju

Filozofski fakultet

Univerzitet u Beogradu

STRUČNA INTERESOVANJA

Dominantne oblasti interesovanja su kognitivne i bihevioralne neuronauke, merenje ponašanja na ljudima i životinjama, neurofiziološke osnove individualnih razlika i ličnosti.

Ana Ivanov

Odeljenje za psihologiju

Filozofski fakultet

Univerzitet u Beogradu

STRUČNA INTERESOVANJA

Interesujem se za individualne razlike i njihovu vezu sa ponašanjima u profesionalnom setingu, ali i u partnerskim odnosima. Pored toga, moja interesovanja usmerena su i ka kvantitativnoj morfologiji i njenom izučavanju.

Đorđe Cupać

Odeljenje za psihologiju

Filozofski fakultet

Univerzitet u Beogradu

STRUČNA INTERESOVANJA

Najviše me interesuje mračna strana ličnosti kao i kriminalno ponašanje. Takođe se interesujem za individualne razlike u domenu društvenih mreža i istraživanjem povezanosti bazične strukture ličnosti sa ponašanjem na društvenim mrežama.

Nevena Mijatović

Odeljenje za psihologiju

Filozofski fakultet

Univerzitet u Beogradu

STRUČNA INTERESOVANJA

Kroz dugogodišnji vaspitno-obrazovni rad sa mladima moja interesovanja i istraživački angažman su se usmerili ka razvojnim aspektima socijalnih stavova i razvojnim aspektima psihopatskih crta ličnosti. U daljem istraživačkom radu težiću učešću u projekatima koji kao ishod imaju korekciju javnih politika u cilju podsticanja građanskog aktivizma mladih, kao i projektima čiji se nalazi mogu koristiti za unapređenje direktnog rada sa mladima sa problemima u ponašanju.

Marija Kušić

Odeljenje za psihologiju

Filozofski fakultet

Univerzitet u Beogradu

STRUČNA INTERESOVANJA

Tri velike discipline u psihologiji za koje sam zainteresovana su psihologija individualnih razlika, razvojna psihologija i socijalna psihologija. U okviru psihologije individualnih razlika me posebno zanimaju teme o bazičnim crtama ličnosti, njihovim unutrašnjim mehnizmima i determinantama ponašanja koje se uvek posmatraju u odnosu uticaja sredine, ličnosti i njihove interakcije. Spona između ovog mog interesovanja i razvojne psihologije nalazi se u temi o razvoju crta ličnosti i inteligencije. To su teme o socio-afektivnom razvoju i razvoju mišljenja i govora, odnosno, kognitivnom razvoju. Stalna pitanja o dinamici između nasleđa i sredine, genetskim ili socijalnim osnovama razvoja, povezuju moja interesovanja sa socijalnom psihologijom. Uticaj koji kultura ima na razvoj pojedinca i formiranje njegove svesti (o sebi), kao i uticaj socijalnog na opažanje okoline i drugih, su aspekti socijalne psihologije koji upotpunjuju moja interesovanja o ko-konstruktivističkom (vigotskijanskom) i konstruktivističkom (pijažetanskom) razvoju jedinke.

Aleks Mladenović

Odeljenje za psihologiju

Filozofski fakultet

Univerzitet u Beogradu

STRUČNA INTERESOVANJA

Oblasti koje me najviše interesuju tiču se različitih kognitivnih pristrasnosti kojima su ljudi skloni, kao i mračna strana ličnosti i kriminalno i antisocijalno ponašanje.

Antea Stojiljković

Odeljenje za psihologiju

Filozofski fakultet

Univerzitet u Beogradu

STRUČNA INTERESOVANJA

Glavne oblasti mojih interesovanja tiču se kognitivne, socijalne i potrošačke psihologije, a specifično onih segmenata koji uključuju Teoriju odlučivanja sa svim njenim konceptima. Osim toga, interesuju me i kriminalno ponašanje i mračne strane ličnosti.