Doktorati odbranjeni pod mentorstvom članova LIRA-e:

Živanović, M. (2019). Efekti transkranijalne neuromodulacije fronto-parijetalne funkcionalne mreže na više kognitivne funkcije (mentor prof. dr Goran Opačić, komentor dr Saša Filipović) [pdf]

Rosandić, H. (2019). Osetljivost na anksioznost: psihometrijske krakteristike i faktorska struktura različitih mera konstrukta (mentorka prof. dr Tatjana Vukosavljević Gvozden)

Stanković, S. (2019). Povezanost iracionalnih uverenja i roda sa raspodelom moći i skladom u heteroseksualnim partnerskim odnosima. (mentorka prof. dr Tatjana Vukosavljević Gvozden)

Vukčević Marković, M. (2018). Odlučivanje u situaciji neizvesnosti: korelati uspeha na zadatku kockanja. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu.

Marjanović, S. (2018). Povezanost maladaptivnih shema sa stepenom socijalne kompetencije na dečijem uzrastu. (mentorka prof. dr Tatjana Vukosavljević Gvozden)

Bjekić, J. (2016). Stilističke i sadržinske karakteristike verbalne produkcije kao indikatori bazične ličnosti.(mentor prof. dr Goran Knežević) [pdf]

Lapčević, B. (2016). Individualne razlike kao faktori bračne krize i njenog prevazilaženja. (mentor prof. dr Goran Knežević) [pdf]

Mijović, D. (2016). Validacija principa habituacije u metodi adaptivne stimulacije. (mentor prof. dr Goran Knežević) [pdf]

Petrović, B. (2016). Struktura, determinante i korelati leksički deriviranih socijalnih stavova u Srbiji. (mentor prof. dr Goran Knežević) [pdf]

Špeh, S. (2016). Polne razlike u relacijama između ratnog traumatskog iskustva, rane traumatizacije i post-traumatskog poremećaja. (mentor prof. dr Goran Knežević) [pdf]

Miloševa, L. (2015). Faktori rizika za nastanak depresije u adolescenciji iz ugla transakcionog stres modela kognitivne vulnerabilnosti. (mentorka prof. dr Tatjana Vukosavljević Gvozden)

Vidaković, I. (2015). Struktura post-traumatske simptomatologije i njena faktorska stabilnost. (mentor prof. dr Goran Knežević) [pdf]

Purić, D. (2014). Odnos egzekutivnih funkcija i crta ličnosti. (mentor prof. dr Goran Knežević) [pdf]

Miladinović, T. (2013). Diferencijalno-dijagnostička snaga instrumenta za procenu nivoa razvoja samodiferencijacije i odnosa sa važnim drugim. (mentor prof. dr Goran Knežević) [pdf]

Međedović, J. (2013). Psihopatija, ličnost i kriminalni recidiv: multimetodski pristup. (mentor prof. dr Goran Knežević) [pdf]


Doktorske disertacije čija je izrada u toku:

  1. Mina Božović (mentor prof. dr Goran Knežević; komentor: dr Ljiljana Lazarević)
  2. Slaven Bogdanović (mentor prof. dr Goran Opačić; komentor: dr Ljiljana Lazarević)
  3. Tara Bulut (mentor prof. dr Goran Knežević; komentor: dr Janko Međedović)
  4. Jelena Vujičić (mentor prof. dr Goran Opačić)
  5. Ivana Peruničić (mentor prof. dr Goran Knežević)